Program för MPL

Onsdag 31 maj 2023

Akt 1, 13.00 – 14.30

13.00 Välkommen till MPL23

Rickard Carstedt, Regionråd, Region Västerbotten

Roland Sjögren, Kommunstyrelsens ordförande, Lycksele Kommun

Keynote Speaker: Helene Hellmark Knutsson, Landshövding

Keynote Speaker: Dan Ericsson, Statssekreterare på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet

Idrott, hälsa och social hållbarhet, RF-SISU, Ola Svensson, verksamhetschef

Olov Antonsson, sångare

Akt 2, 15.00 – 17.00
10 olika spårval, du väljer 4 av dessa

A. Ecoclime AB

Ecoclimes färd från startup i Vilhelmina till 18 TWh cirkulär energi år 2030.

Lennart Olofsson, grundare och huvudägare Ecoclime Group AB och Anders Mikaelsson, VD Ecoclime Production AB

Löser Sveriges energi-, klimat- och kvävereningsmål i fastigheter och i VA-verken till 2030 med energi från spillvatten i avlopp och fossilfri el-energi. Samtidigt sparas miljarder i investeringar för kommuner, fastighets- och energibolag.

B. Livsmedelsberedskap

Ida Oderstål, regionstyrelsen LRF, Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten, Lena Friborg, samhällsbyggnadsstrateg, Region Västerbotten

C. New Boliden

Gruvor: en möjliggörare för den gröna omställningen – om beslutsfattarna vill

Micaela Löwenhöök, public affairs manager Boliden mines

Sverige står inför en av modern tids största samhällsomvandlingar. Den gröna omställningen saknar motstycke och alla ska vi ställa om. Ställa om till något mer långsiktigt. Ställa om till något bättre. Den svenska gruvindustrin tar klimat- och miljöutmaningarna på största allvar och genomgår en omfattande utveckling. Vi strävar efter att göra våra gruvor fossilfria, öka återvinningen och den biologiska mångfalden. För att kunna göra detta och samtidigt erbjuda Sverige och Europa de metaller som den gröna omställningen kräver behöver vi bryta mer. Detta kräver omfattande förändringar av lagstiftning och ökad förståelse i samhället och bland politiker. Gruvindustrin är möjliggöraren av den gröna omställningen, inte problemet.

D. Green Flight Academy

Pilotprogram för flygtrafik – världens första utformat ur ett hållbarhetsperspektiv

Cecilia Holmlund, Operations Manager och Johan Norberg, Head of Training

Vi älskar flyg. Och vi älskar att flyga. Eftersom vi är övertygade om att människor behöver resa för att träffa familj och vänner ansikte mot ansikte och för att upptäcka nya platser och kulturer. Men för att kunna fortsätta flyga i framtiden måste flygresornas miljöavtryck minskas. Detta är en utveckling som Green Flight Academy vill vara en del av.

E. RF-SISU

Hållbar samhällsutveckling med rörelserikedom som kompass

Åsa Ögren, ordförande. Niclas Bromark, länsidrottschef. Ola Svensson, verksamhetschef

Vi lever i en spännande tid. Stora investeringar görs i vår nordliga region och utvecklingstakten är hög. På samma gång befinner vi oss mitt i den gröna omställningen. Vi behöver ställa om vårt samhälle med fokus på hållbarhet i alla aspekter. Det gäller såväl industri, det offentliga, civilsamhället och varje enskilt hushåll. Samtidigt ser vi att hälsan är ojämlik och att välmående är nära förknippat med välstånd. Under passet kommer vi utforska hur vi tillsammans kan forma vårt samhälle för att möta olika behov, klara omställningen och samtidigt skapa attraktiva livsmiljöer.

F. Almi

Från ord till handling – så kan Västerbottens företag sätta fart på sin hållbarhetsresa

Erika Lindl och Torbjörn Edvall, rådgivare Almi
Vi kommer att lyfta varför det är så viktigt att små och medelstora företag arbetar med hållbar utveckling,
hur man kan göra det till en konkurrensfördel samt hur Almi genom affärsutveckling och lån kan hjälpa
företagen att bli föregångare i omställning.

G. Umeå Energi

Avfall och avloppsslam, från samhällsproblem till nya resurser

Mårten Henriksson, affärsutvecklare Umeå Energi

Avfall och slam utgör idag ett samhällsproblem och en utmaning att hantera för såväl kommuner som industri. Omställningen ställer krav på ökad cirkularitet och effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet för att nå klimat- och miljömål. Nya regelverk ställer också nya hårdare krav, exempelvis gällande hållbar hantering av avloppsslam. Men genom nya former av samarbeten i de fyra nordligaste länen kan nu nya värdeströmmar skapas vad gäller både energi- och materialflöden.

Mårten Henriksson berättar om Umeå Energis arbete med grön omställning samt de klimat- och miljövinster som nya samarbeten möjliggör i norra Sverige.

H. Skellefteå Kraft

Norrland visar vägen i omställningen mot ett fossilfritt samhälle

Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft

Världen ställer om från fossila energikällor och Sverige har goda möjligheter att leda utvecklingen. Norra Sverige går först och visar hur omställningen kan stärka såväl konkurrenskraft som våra samhällen. Nyckeln för att lyckas hittar vi i vår förmåga att staka ut en gemensam riktning och jobba tillsammans. Näringsliv, offentlig sektor och inte minst invånare.

I. North Sweden Green Deal

Bo, Verka och Leva i Västerbotten. – InVästerbotten: ett kommunikationskoncept för att främja Västerbotten till nationella och internationella målgrupper.

Frida Fossland, Projektledare The North Sweden Green Deal, Region Västerbotten

Kompetensförsörjningsbehoven i hela regionen är stora och kommer av allt att döma öka kraftigt de kommande åren. Det pågående projektet The North Sweden Green Deal möjliggör insatser för ökad attraktionskraft och mottagarkapacitet inom länet och därtill ett kommunikationskoncept för att främja Västerbotten till nationella och internationella målgrupper som är intresserade att bo, verka och leva i Norra Sverige. Kom och ta del av attraktionsarbetet som är en pusselbit till den fortsatta satsningen framåt!

J. Internationellt och nationellt påverkansarbete

Maria Larsson Senior Adviser in European Affairs North Sweden European Office, Ramona Dolan, Strateg, Region Västerbotten, Rickard Carstedt Regionråd och ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten 

Internationellt och nationellt påverkansarbete och dess betydelse för Västerbotten och norra Sverige. Proaktivt arbeta med påverkan och dess effekter.

Akt 3, 18.00 – sent

Mingel och middag

Platser: Vi startar på O’learys och fortsätter i Restaurangen
Underhållning med Inland Band samt prisutdelningar m.m.

Torsdag 1 juni 2023

Akt 4, 08.45 – 10.10

Energi – språngbrädan till ett starkt Västerbotten

Bengt Strömgren, strateg, Region Västerbotten, m.fl.

Battery Regions Sweden, Västerbottens samarbete med Västra Götalandsregionen, Elektrifiera Tvärbanan med Vätgas, Hydrogen Valley, Spillet – vår störta energikälla.

Panel: Kompetensförsörjning, den stora utmaningen för alla. Finns någon lösning för Västerbotten och norra Sverige?

Annica Mäkitalo, Strateg Näringsliv och Utbildning, Region Västerbotten, Ulf Hedestig, Universitetslektor vid institutionen för informatik, Umeå Universitet, Martin Bergvall, Förbundschef, Akademi Norr, Anders Hjalmarsson VD Handelskammaren Västerbotten

Panel: Det börjar med ett besök…

Annika Sandström, regionturismchef, Region Västerbotten, Maria Broman, Visit Skellefteå, Christopher Storm, Granö Beckasin

Samtalsledare: Jenny Eklund, Västerbotten Sweden

Besöksnäringen – från kuriosa till samhällsbärare. Besöksnäringen har fått en allt större påverkan på platsutveckling, attraktivitet, kompetensförsörjning, investeringar, inflyttning och den gröna omställningen. Utifrån Skellefteå som exempel visar vi på nya samverkansmöjligheter.

Akt 5, 10.40 – 12.00

Kulturen i krislådan..

Ann-Catrine Eriksson, Utbildningsledare vid Humanistiska fakulteten, Umeå universitet, Joakim Sandberg, Regionkulturchef, Region Västerbotten, Susanne Holst, Universitetslektor i etnologi, Umeå universitet

Vilken roll kan kulturen spela för att stärka samhällets robusthet och motståndskraft mot samtidens globala och lokala kriser?

Keynote Speaker: Paulina Modlitba, Thought-leader inom teknik och innovation

Panel: Var befinner sig Västerbotten som föregångare i omställningen om 1 år? Hur når vi dit tillsammans?

Åsa Ågren Wikström, Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, Roland Sjögren, Kommunstyrelsens ordförande Lycksele, Maria Broberg, Kommunfullmäktiges ordförande Sorsele, Lorents Burman, Kommunstyrelsens ordförande Skellefteå

12.00 – 13.00 Lunch 

 

Utställare i Showroom

Skellefteå Kraft
Västerbotten Sweden
IVL Svenska Miljöinstitutet
North Sweden Green Deal
Inlandets Teknikpark
Northern Access
Svenskt ambulansflyg
RF–SISU
Almi
Luleå tekniska universitet
Norrbotniabanan 

Prisutdelningar

Regio Stars 
Prisutdelare: Region Västerbotten 
Regio Stars uppmärksammar nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten med finansiering av regionala utvecklingsmedel eller EU-fonder. 

Årets idrottsförening i Västerbotten 
Prisutdelare: RF-SISU 
Årets idrottsförening i Västerbotten lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt – till samhället, till idrotten eller på annat sätt. 

Dan Ericsson_1500
23
maj
2023

Samhällsomställningen i norra Sverige är unik

200902 Helene Hellmark Knutsson ny landshövding i Västerbotten
19
maj
2023

Landshövdingen söker målsynergier på Mötesplats Lycksele

Rulla till toppen