Mötesplats Lycksele 2016 – ”Den Hållbara Platsen”

Världen har alltid varit global, detta faktum har dock aldrig varit lika tydligt som det är idag, på 10-talet. Vi är och förblir en del av en massiv process som påverkar alla – och som påverkas av alla – i världen, i Europa, i Sverige och i Västerbotten. Samarbeten över alla gränser, med kunskaps- och erfarenhetsutbyten, blir därför en grundförutsättning för långsiktiga framsteg och hållbar framgång.

Visionen i länet är starka, växande städer som lever i symbios med en uppkopplad landsbygd – en modern region som värnar och erbjuder variation och dynamik – i upplevelser likväl som geografi och demografi.

Den målbilden ger goda förutsättningar för hållbara platser.

Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Syftet är är att främja hållbar utveckling, förändra attityder, skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner och samhandling mellan relevanta opinionsbildare.

Detta sker i Idéverkstäder, nätverk under våren, under Kompetensforum och Utvecklingsverkstäderna på plats i Lycksele. I den här processen blir idéer först koncept och sedan prototyper för att i förlängningen bli till tjänster, produkter och företag – till gagn för regionen. Processen kallas Innovationsloopen och pågår kontinuerligt under året.

Nästa steg i Innovationsloopen är Företagsverkstaden som hålls varje år under hösten. Där återsamlas grupperna från Mötesplats Lycksele med representanter från företags- och innovationssystemet i regionen, bl a Almi och Norrlandsfonden. Målet är att ta ytterligare steg mot bolagisering.

Nyheter